За разрешение за придобиване на пиротехнически изделия

 Физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата могат да придобиват взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение.

За получаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и/или пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на територията на Република България лицата подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, заявление  по образец (Приложение 2), в което се посочват:

 1. Име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
 2. Видът и количеството взривни вещества и/или пиротехнически изделия;
 3. Основателна причина за издаване на разрешението в случаите на закупуване, замяна и дарение.
 4. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или прилагат копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. Документ, удостоверяващ начина на придобиването им в случаите на наследство;
 2. Декларация, че придобитите взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия имат нанесена "СЕ" маркировка, съответно уникална идентификация за взривните вещества за граждански цели;
 3. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривни вещества и/или пиротехнически изделия, съгласуван с началника на РУ на МВР по местосъхранението им;
 4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
 5. Управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицата представят към документацията допълнително следните документи:
 • ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

При постъпване на заявлението и документацията, ГДНП, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.

Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява за управителя/управителите и/или членовете на управителните органи на юридическото лице следните обстоятелствата:

 • за получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • през последните три години два или повече пъти е настаняван в заведение за отрезвяване;
 • през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения ред, за което са му налагани административни наказания;
 • дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер;

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП или РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При мотивиран отказ за издаване на разрешение за придобиване в случаите на наследство, наследникът предоставя взривните вещества и/или пиротехническите изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на ГДНП или РУ на МВР за съхранение незабавно след получаване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, след влизането в сила на решението за отказ.

Не се изисква разрешение за придобиване на фойерверки от категория 2 - до 5 кг брутно тегло и от категория 3 - до 10 единични бройки.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

 Срок на действие:

3 месеца.

Такса:

100 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-висшестоящ орган

 Обжалване:           

По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Електронен адрес за предложения:

kos_ear@mvr.bg

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.