Изисквания към магазините за пиротехнически изделия

Търговските обекти трябва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.

Строителните конструкции, съоръженията и инсталациите на магазините и складовете към тях се проектират и експлоатират съгласно изискванията за пожарна безопасност.

Търговията са пиротехнически изделия в магазините се извършва при спазването на следните условия:

-пиротехническите изделия се съхраняват и продават в магазините за продажба на дребно само в оригинална опаковка и придружени с инструкция на български език;

-на видно място в магазина се излага списък на предлаганите пиротехнически изделия;

-пиротехническите изделия, предназначени за продажба,се излагат само върху закрити лавици или под стъклен похлупакв заводска опаковка и в количества, необходими само за непосредствена продажба;

Забранява се продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка/разкъсана опаковка,филтили идр./. Те подлежат на незабавно бракуване и унищожаване.

В търговските обекти и складовете към тях трябва да има паспорт, поставен на видно място.