Регистър

Всички лица,получили Разрешение за търговия с пиротехнически изделия са длъжни да водят регистър /наричан още книга приход-разход-наличност/,

в който да записва подробна информация движението и наличността на изделията в конкретния търговски обект.

В срок 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДОП на МВР копие от регистъра за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител.

 

Търговците на пиротехнически изделия са длъжни да съхраняват регистъра в срок от 10 години от неговото започване.


Който не води регистър, се наказва с глоба в размер на 3000лв. и/или имуществена санкция в размер 10 000лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Който води регистър, но не представи копие от него в разпоредения срок, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 10 000лв.