Как се получава разрешение за употреба на пиротехнически изделия

В случай на издадено разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия:

За получаване на разрешение за употреба лицето, получило разрешение за съхранение, подава до директора на ГДНП - за територията на цялата страна, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употреба, заявление по образец (Приложение 2), придружено от следните документи:

 1. Копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка за лицето или за служителите, които ще извършват взривните работи;
 2. Списък на служителите, които ще извършват взривните работи;
 3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

 Без издадено разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия:

За получаване на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, подават заявление по образец (Приложение 2) с описано ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или прилагат удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език, придружено от:

 1. Списък с управителя/управителите и/или членовете на управителните органи, и служители, които ще извършват взривните работи, придружен от:
 • ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
 • копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка за служители, които ще извършват взривните работи;    

   2. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява обстоятелствата:

 • дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите и/или членовете на управителните органи на юридическото лице;
 • дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • дали през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за отрезвяване;

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път.

 Срок на действие:

5 години.

 Такса:

500 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал.

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

По реда на Административно процесуалния кодекс.

 Електронен адрес за предложения:

kos_ear@mvr.bg

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги

 

 

Услуга 1784 - Промяна на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 70, ал.4

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Лицето, получило разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, уведомява чрез заявление по образец (Приложение 2) ГДНП, съответно РУ на МВР, при:

 • преустройство на обектите за съхранение;
 • промяна на служителите, които извършват взривни работи;
 • промяна на търговската регистрация или на регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел.

Лицето, получило разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място, ако е необходимо на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за употреба.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

 Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на разрешението за употреба.

 Такса:

50 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

По реда на Административно процесуалния кодекс.

 Електронен адрес за предложения:

kos_ear@mvr.bg

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги

 

 

Услуга 1319 - Издаване на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 65, ал.1

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

За получаване на разрешение за употреба на пиротехнически изделия, български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на държава членка, и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, подават до директора на ГДНП за територията на страната, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употребата им, заявление по образец (Приложение 2), придружено от следните документи:

 1. Ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 2. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 3. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
 4. Копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка;
 5. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява обстоятелствата:

 • дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите и/или членовете на управителните органи на юридическото лице;
 • дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • дали през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за отрезвяване;

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

 Срок на действие:

5 години.

 Такса:

200 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

По реда на Административно процесуалния кодекс.

 Електронен адрес за предложения:

kos_ear@mvr.bg

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги

 

 

Услуга 994 - Промяна на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 70, ал.4

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите.

 Процедура за издаване и необходими документи:

Лицето, получило разрешение за употреба на пиротехнически изделия, уведомява чрез заявление по образец (Приложение 2) ГДНП, съответно РУ на МВР), при:

 • преустройство на обектите за съхранение;

Лицето, получило разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място, ако е необходимо на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за употреба.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

 Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на разрешението за употреба.

 Такса:

20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

По реда на Административно процесуалния кодекс.

 Електронен адрес за предложения:

kos_ear@mvr.bg

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги