Как се получава разрешение за търговия с фойерверки

Търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка.

Лицата подават до директора на ГДНП заявление по образец (Приложение 1) с описан Единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда на Търговския закон или се прилага копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език.

Заявлението се придружава със следните документи:

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества;
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
 3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 4. Разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 5. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на районното управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта;
 6. Списък на видовете изделия, с които ще търгуват;
 7. Търговците трябва да разполагат с:
 • ръководител на склада за съхранение и/или на обекта за търговия;
 • служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 • специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, с които се извършва търговия.

              За тези лица се прилагат: копие от трудов договор и документ за придобита квалификация;

 1. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна;
 2. Ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицето не страдат от психически разстройства;
 5. Декларация от управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето, че за тях не са налице следните обстоятелствата:
 • през последните три години задължително е настаняван в лечебни заведения по глава пета, раздел II от Закона за здравето или е лекувано за употреба на наркотични вещества;
 • през последните три години два или повече пъти е настаняван в заведение за отрезвяване;
 • което през последните три години три или повече пъти е нарушавал обществения ред, за което са му налагани административни наказания;
 • спрямо което през последните три години са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;
 1. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на складовете и/или търговските обекти.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на ЗОБВВПИ, ГДНП уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в двумесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

 Срок на действие:

5 години

Такса:

2000 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

Обжалване:           

По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения:

kos_ear@mvr.bg

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

Промяна на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 41

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Услугата е за промени в издадени разрешения за търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, свързани с търговската регистрация, квалифицирания персонал, промяна в списък с изделия за търговия и др.

Лицето, получило разрешение за търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, уведомява директора на ГДНП при:

 1. Преустройство на складовете и/или обектите за търговия;
 2. Промяна на лице/а:
  • ръководител на склада за съхранение и/или на обекта за търговия;
  • служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
  • специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, с които се извършва търговия;
   1. Промяна на търговската регистрация;
   2. Промяна на видовете взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.

Лицето подава заявление по образец чрез заявление по образец (Приложение 1) и представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на складовете и/или търговските обекти, когато е необходимо.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице в едномесечен срок отразява промяната в издаденото разрешение за търговия.

 Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

 Срок на действие:

Съгласно срокът на разрешението за търговия.

Такса:

100 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Електронен адрес за предложения:

kos_ear@mvr.bg

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

Допълване на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 42, ал.4

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Услугата е за допълване на издадени разрешения за търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с нови търговски обекти и/или складове.

Лицето, получило разрешение за търговия, при откриване на нов търговски обект и/или склад подава до директора на ГДНП заявление по образец (Приложение 1), придружено от:

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества;
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
 3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 4. Списък на видовете изделия, с които ще се търгува;
 5. Списък на лицата:
 • ръководител на склада за съхранение и/или на обекта за търговия;
 • служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 • специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, с които се извършва търговия.
 • За тези лица се прилагат:
  • копие от трудов договор;
  • документ за придобита квалификация;
  • официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че не страда от психически разстройства;
 1. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 2. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа. 

При постъпване на заявлението и документацията, ГДНП оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на складовете и/или търговските обекти.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП уведомява писмено заявителя и дава указания, и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице в двумесечен срок от датата на подаване на документацията издава решение за допълване на издаденото разрешение за търговия.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

 Срок на действие:

Съгласно срокът на разрешението за търговия.

 Такса:

200 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Електронен адрес за предложения:

kos_ear@mvr.bg

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.