СЕ маркировка на фойерверките

С оглед пускане на пазара, пиротехническите изделия следва да имат маркировка"СЕ", обозначаваща тяхното съответствие с разпоредбите на европейските директиви, за да се осигури свободното им движение в рамките на Общността.

Съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия:

Чл. 9. (1) Забраняват се:
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на пиротехнически изделия, които не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и/или са с изтекъл срок на годност;