Етикетиране на фойерверките

Всяко пиротехническо изделие се придружава от информация към потенциалния потребител за безопасното му и точно използване на български език, когато изделието се пуска на българския пазар.

 

Информацията към потребителите се състои от данни върху етикета на изделието. Ако върху пиротехническото изделие липсва достатъчно място, за да бъдат спазени изискванията за етикетиране, информацията се предоставя върху най-малката опаковка.

 

Изискванията за етикетиране не се прилагат за пиротехнически изделия, предназначени за представяне на търговски панаири, изложения и демонстрации или произведени с цел изследване, разработване и изпитване. 

 Производителят поставя върху пиротехническото изделие етикет, който съдържа следната информация: 

1. име и адрес на производителя; когато изделията се внасят на територията на Европейския съюз от трета държава - име на производителя и име и адрес на вносителя; 

2. наименование, тип и категория на изделието; 

3. инструкции за употреба; 

4. нетното еквивалентно количество (НЕК) на активно взривно вещество; 

5. обозначение за ограничаване употребата на пиротехническите изделия съгласно чл. 8; 

6. за фойерверки от категории F3 и F4 - годината на производство; 

7. за фойерверки от категория F1 - указание "само за употреба на открито", когато е приложимо, и посочване на минималното разстояние на безопасност; 

8. за фойерверки от категории F2 и F3 - указание "само за употреба на открито" и посочване на минималното разстояние на безопасност; 

9. за фойерверки от категория F4 - указание "за употреба само от лица със специализирани познания" и посочване на минималното разстояние на безопасност; 

10. за сценичните пиротехнически изделия от категория Т1 - указание "само за употреба на открито", когато е приложимо, и посочване на минималното разстояние на безопасност; 

11. за сценичните пиротехнически изделия от категория Т2 - указание "за употреба само от лица със специализирани познания" и посочване на минималното разстояние на безопасност.